กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 40 อัตรา

กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 40 อัตรา

กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 40 อัตรา รับสมัครวันที่ 12 กรกฏาคม – 10 สิงหาคม 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 40 อัตรา
-ได้รับประกาศนีบบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบัญชี
-เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่าของสํานักงาน ก.พ. ภายในวันประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง
-ในกรณีผู้สมัครสอบอยู่ระหว่างรอผลการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน ก.พ. สามารถสมัครและเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (สอบข้อเขียน) ได้ และให้ผู้สมัครสอบที่ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. นําผลสอบผ่านมายื่นให้กระทรวงการต่างประเทศในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) หากไม่มีผลสอบผ่านดังกล่าว จะถือว่าไม่มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครวันที่ 12 กรกฏาคม – 10 สิงหาคม 2565

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"