กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 10 อัตรา

กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 10 อัตรา

กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 10 อัตรา รับสมัครวันที่ 1-23 ธันวาคม 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.นิติกรปฏิบัติการ 2 อัตรา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชานิติศาสตร์และ
-ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสํานักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า

2.นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์และ
-ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสํานักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า

3.เศรษฐกรปฏิบัติการ 2 อัตรา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชา
บริหารธุรกิจ และ
-ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสํานักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า

4.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 4 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์และ
-ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสํานักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า

5.นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา และ
-ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของส านักงาน ก.พ.
ในระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครวันที่ 1-23 ธันวาคม 2564

ระกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"