สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา รับสมัครบัดนี้ถึง 23 กันยายน 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นักวิเทศสัมพันธ์ 2 อัตรา
-สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโททุกสาขา
-เพศ ขาย/หญิง
-อายุไม่เกิน 35 ปี
-มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี ทั้งฟัง พูด อ่าน และเขียน สามารถแปลและจับใจความ
สําคัญได้ถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วน หากมีประสบการณ์ในการทํางานด้านต่างประเทศจะได้รับการ
พิจารณาเป็นพิเศษ
-มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Word, Excel, PowerPoint และโปรแกรมประชุมออนไลน์
-มีความรับผิดชอบในหน้าที่และช่วยเหลือส่วนรวม ขยัน ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม
-สามารถปฏิบัติหน้าที่ล่วงเวลาได้
-ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานยืนของรัฐ

การรับสมัครงาน
ส่งเอกสารและใบสมัครทาง E-mail: [email protected] รับสมัครบัดนี้ถึง 23 กันยายน 2564

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"