กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา รับสมัครวันที่ 9-17 กันยายน 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล (สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์) 1 อัตรา
-จบการศึกษาไม่ตํากว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และสามารถปฏิบัติงานในพืนทีได้ หรือ
-เป็นผู้มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

2.เจ้าพนักงานสัตวบาล (ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา 1 อัตรา
-ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทางเกษตรกรรม สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้
-มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft office

3.พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล (ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์) 1 อัตรา
-จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และสามารถปฏิบัติงานในพืนทีได้ หรือ
-เป็นผู้มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ หน่วยงานที่รับสมัครตามประกาศนี้ รับสมัครวันที่ 9-17 กันยายน 2564

ประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"