กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครสอบแข่งชันเข้ารับราชการ 4 อัตรา

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครสอบแข่งชันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 4 อัตรา รับสมัครวันที่ 30 สิงหาคม – 27 กันยายน 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และ
-ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทัวไปของสํานักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี หรือระดับทีสูงกว่า และได้รับหนังสือรับรองผลการสอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป จากสํานักงาน ก.พ. เรียบร้อยแล้ว

2.นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และ
-ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทัวไปของสํานักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี หรือระดับทีสูงกว่า และได้รับหนังสือรับรองผลการสอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป จากสํานักงาน ก.พ. เรียบร้อยแล้ว

3.นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาใดสาขาวิชาหนึ่งทางวนศาสตร์ และ
-ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี หรือระดับทีสูงกว่า และได้รับหนังสือรับรองผลการสอบผ่านความรู้ความสามารถทัวไป จากสํานักงาน ก.พ. เรียบร้อยแล้ว

4.เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 1 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา และ
-ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ในระดับวิชาชีพขั้นสูงหรือระดับที่สูงกว่า และได้รับหนังสือรับรองผลการสอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป จากสํานักงาน ก.พ. เรียบร้อยแล้ว

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครวันที่ 30 สิงหาคม – 27 กันยายน 2564

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"