เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง รับสมัครเลือกสรรนักวิชาการภูมิสารสนเทศ 36 อัตรา

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง รับสมัครเลือกสรรนักวิชาการภูมิสารสนเทศ 36 อัตรา

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นนักวิชาการภูมิสารสนเทศ 36 อัตรา รับสมัครวันที่ 20-31 สิงหาคม 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.นักวิชาการภูมิสารสนเทศ 1 อัตรา
-ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาภูมิศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีการศึกษาวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือวิชาภูมิ สารสนเทศ มาไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
-สามารถใช้งานโปรแกรมทางด้านภูมิสารสนเทศได้
-สามารถใช้งานและนำเข้าข้อมูลจากเครื่องระบุพิกัดทางภูมิศาสตร์ (GPS) ได้
-มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐานที่ต้องใช้ภายในสำนักงาน MS Office เช่น Word, Excel, Power Point หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานที่ทำ
-มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมเรียนรู้การทำงาน พร้อมปฏิบัติงานอยู่เสมอ
-มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน ทำงานเป็นทีมได้ดี ไม่เอาเปรียบเพื่อนร่วมงาน
-มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย มีความซื่อสัตย์ มีวินัย และตรงต่อเวลา
-สามารถติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่น หรือ ประชาชนที่เข้ามาติดต่อราชการ หรือเข้ามา ศึกษาธรรมชาติได้

2.นักวิชาการเผยแพร่ 1 อัตรา
-ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
-มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐานที่ต้องใช้ภายในสำนักงาน MS Office เช่น Word, Excel, Power Point หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานที่ทำ
-ทักษะด้านภาษา สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ดี สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถ้าสามารถ สื่อสารภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่ว จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมเรียนรู้การทำงาน พร้อมปฏิบัติงานอยู่เสมอ
-มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน ทำงานเป็นทีมได้ดี ไม่เอาเปรียบเพื่อนร่วมงาน
-มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย มีความซื่อสัตย์ มีวินัย
-สามารถติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่น หรือ ประชาชนที่เข้ามาติดต่อราชการ หรือเข้ามา ศึกษาธรรมชาติได้
-ตรงต่อเวลา

3.เจ้าหน้าที่โครงการแก้ไขปัญหาช้างป่า 1 อัตรา
-สามารถใช้งาน Microsoft Word, Excel, PowerPoint ได้เป็นอย่างดี
-ถ้ามีความสามารถทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
-สามารถลงพื้นที่ติดตาม เฝ้าระวัง และผลักดันช้างป่าได้ มีทักษะในการเอาตัวรอดจากอันตราย
-สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี เคารพมติของทีมงาน สามารถนำเสนอความคิด และยอมรับฟัง ความคิดเห็นผู้อื่น
-ถ้ามีความสามารถทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
-สามารถประสานงาน ติดต่อ สื่อสาร กับบุคคลอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
-มีความอดทน ขยัน เสียสละ ทำงานภายใต้แรงกดดันได้
-มีความพร้อมในการเข้าปฏิบัติงานอยู่เสมอ มีความรับผิดชอบ
-ตรงต่อเวลา ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

4.พนักงานจ้างเหมาบริการ 20 อัตรา
-หากสามารถใช้งาน Microsoft Word, Excel, PowerPoint ได้จะได้รับการพิจารณาเป็น พิเศษ
-สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี เคารพมติของทีมงาน สามารถนำเสนอความคิด และยอมรับฟัง ความคิดเห็นผู้อื่น
-สามารถประสานงาน ติดต่อ สื่อสาร กับบุคคลอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
-มีความอดทน ขยัน เสียสละ ทำงานภายใต้แรงกดดันได้
-มีความพร้อมในการเข้าปฏิบัติงานอยู่เสมอ มีความรับผิดชอบ
-ตรงต่อเวลา

5.บุคคลภายนอกปฏิบัติงานอนุรักษ์ และป้องกันรักษาป่า 13 อัตรา
-เป็นผู้มีสมรรถนะร่างกายที่แข็งแรง พร้อมที่จะปฏิบัติงานลาดตระเวนในพื้นที่ป่าที่อาจจะเกิด อันตรายและเสี่ยงภัย สามารถดำรงชีพในป่าในระยะเวลานานได้
-หากสามารถใช้งาน Microsoft Word, Excel, PowerPoint ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
-สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี เคารพมติของทีมงาน สามารถนำเสนอความคิด และยอมรับฟัง ความคิดเห็นผู้อื่น
-สามารถประสานงาน ติดต่อ สื่อสาร กับบุคคลอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
-มีความอดทน ขยัน เสียสละ ทำงานภายใต้แรงกดดันได้
-มีความพร้อมในการเข้าปฏิบัติงานอยู่เสมอ มีความรับผิดชอบ
-ตรงต่อเวลา

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง ตำบลท่าศาลา อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย รับสมัครวันที่ 20-31 สิงหาคม 2564

ประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"