สำนักงาน ป.ป.ช. รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ 40 อัตรา

สำนักงาน ป.ป.ช. รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ 40 อัตรา

สำนักงาน ป.ป.ช. รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ 40 อัตรา รับสมัครวันที่ 16-30 สิงหาคม 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ผู้ช่วยหนักงานไต่สวน 40 อัตรา
-สอบไล้ได้ความรู้ขั้นเนติบัณฑิตตามหลักสูตรของสํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และ
-มีความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการไต่สวนและวินิจฉัยคดีหรือการให้ความเห็นทางกฎหมาย หรือการดําเนินคดีในขั้นศาล ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการไต่สวน
และวินิจฉัยคดี หรือการให้ความเห็นทางกฎหมาย หรือการดําเนินคดีในขั้นศาล ของข้าราชการสํานักงาน ป.บป.ช.ตําแหน่งสาขากระบวนการยุติธรรม พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ เป็นเวลวไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัครคือวันที่ 30 สิงหาคม 2564

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครวันที่ 16-30 สิงหาคม 2564

ประกาศรับสมัคร ลิงค์สำหรับสมัคร

หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"