กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานโครงการ 8 อัตรา

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานโครงการ 8 อัตรา

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายการสื่อสาร 8 อัตรา รับสมัครวันที่ 6-12 สิงหาคม 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.ปฏิบัติงานด้านธรณีวิทยา 1 อัตรา
-วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชา ดังนี้
-สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (เทคโนโลยีธรณี)
-สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ธรณีวิทยา, ธรณีศาสตร์, เทคโนโลยีธรณี) หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่ส่วนราชการเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติจากสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)

2.ปฏิบัติงานด้านธรณีวิทยา 1 อัตรา
-วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ (ภูมิศาสตร์, ภูมิสารสนเทศ, เทคโนโลยีภูมิศาสตร์, เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ, แผนที่และระบบภูมิสารสนเทศ, วิศวกรรมสำรวจและภูมิสารสนเทศ, ภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม,ภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร) หรือ
สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่ส่วนราชการเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติจากสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)

3.ปฏิบัติงานด้านระบบคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา
-วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ที่ส่วนราชการเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติจากสถานศึกษาที่ ก.พ.รับรอง หรือมีประสบการณ์ในการท ำงาน
ในตำแหน่งด้านระบบคอมพิวเตอร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4)

4.ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา
-วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาดังนี้
-วิทยาการคอมพิวเตอร์
-วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
-เทคโนโลยีสารสนเทศ
-ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
-คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่ส่วนราชการเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติจากสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5)

5.ปฏิบัติงานด้าน อิเล็กทรอนิกส์ 1 อัตรา
-วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาไฟฟ้า, ไฟฟ้ากำลัง,อิเล็กทรอนิกส์,คอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่ส่วนราชการเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่
ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติจากสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6)

6.ปฏิบัติงานด้านธุรการ 1 อัตรา
-วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
-สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
-สาขาวิชาการบัญชี
-สาชาวิชาการจัดการทั่วไป
-สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่ส่วนราชการเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 7)

การรับสมัครงาน
นสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected] รับสมัครวันที่ 6-12 สิงหาคม 2564

ประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"