การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างพิเศษ 104 อัตรา

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างพิเศษ 104 อัตรา

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ 104 อัตรา รับสมัครวันที่ 17-31 สิงหาคม 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.พนักงานขับรถ 4 อัตรา
-อายุไม่เกิน 40 ปีนับถึงวันสมัคร
-มีใบอนุญาตขับรถประเภทที่ 2 ขึ้นไป

2.พนักงานขับเครื่องจักรกล
-อายุไม่เกิน 35 ปีนับถึงวันสมัคร
-มีใบอนุญาตขับรถตามประเภทของเครื่องจักรกล ดังนี้

ประเภทเครื่องจักรกล

-รถลากจูงพร้อมเทรลเลอร์
-รถบรรทุกติดเครน รถปั้นจั่นล้อยาง รถกระเช้า รถขุด รถแทรกเตอร์ รถเจาะสำรวจ รถขุดหลุม รถบรรทุกเทท้าย
รถบรรทุกเทท้ายขนาดใหญ่ รถเกลี่ยดิน รถตักล้อยาง

ชนิดใบอนุญาตขับรถยนต์

-ผู้สมัครต้องมีใบอนุญาตขับรถชนิดที่ 3 ขึ้นไป และใบอนุญาตฯ ยังไม่หมดอายุ
-ผู้สมัครต้องมีใบอนุญาตขับรถชนิดที่ 2 ขึ้นไป และใบอนุญาตฯ ยังไม่หมดอายุ

หน่วยงานที่ปฏิบัติงานเป็นการประจำ (เลือกได้รหัสเดียว) ได้แก่
2.1.หน่วยงานในภาคกลาง 4 อัตรา
-สำนักงานกลาง (จ.นนทบุรี)
2.2.หน่วยงานในภาคเหนือ 8 อัตรา
-กฟผ. แม่เมาะ (จ.ลำปาง)
3.3.หน่วยงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 อัตรา
-โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น)
3.4.หน่วยงานในภาคใต้ 1 อัตรา
ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ (จ.กระบี่)

3.พนักงานขับรถ
-อายุไม่เกินตามที่กำหนด นับถึงวันสมัคร
-มีใบอนุญาตขับรถประเภทที่ 2 ขึ้นไป

หน่วยงานที่ปฏิบัติงานเป็นการประจำ (เลือกได้รหัสเดียว) ได้แก่
3.1.หน่วยงานในภาคเหนือ 2 อัตรา
-กฟผ. แม่เมาะ (จ.ลำปาง)
3.2.หน่วยงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 อัตรา
-เขื่อนสิรินธร (จ.อุบลราชธานี)
-เขื่อนอุบลรัตน์ (จ.ขอนแก่น)
3.3.หน่วยงานในภาคใต้ 1 อัตรา
-เขื่อนบางลาง (จ.ยะลา)

4.พนักงานขับเรือ
-อายุไม่เกิน 40 ปี นับถึงวันสมัคร
-มีใบประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลลำน้ำชั้นสองขึ้นไป

หน่วยงานที่ปฏิบัติงานเป็นการประจำ (เลือกได้รหัสเดียว) ได้แก่
4.1.หน่วยงานในภาคเหนือ 1 อัตรา
-เขื่อนสิริกิติ์ (จ.อุตรดิตถ์)

5.พนักงานรักษาความปลอดภัย
-เคยรับราชการทหาร ตำรวจ หรือ เคยเป็นอาสาสมัครตามกฎหมายว่าด้วยกองอาสารักษาดินแดนเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 1 ปี 6 เดือน หรือ มีประสบการณ์ในงานรักษาความปลอดภัย โดยผ่านการอบรมหลักสูตรพนักงานรักษาความปลอดภัยของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานที่หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจรับรอง
-กรณีที่ผู้สมัครที่มีอายุไม่เกิน 35 ปี ต้องมีประสบการณ์ในงานรักษาความปลอดภัยไม่น้อยกว่า 2 ปี
-กรณีที่ผู้สมัครที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 45 ปี ต้องมีประสบการณ์ในงานรักษาความปลอดภัย
ไม่น้อยกว่า 5 ปีและ เคยปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 2 ปี และ/หรือ เคยปฏิบัติ
หน้าที่สายตรวจ ไม่น้อยกว่า 2 ปี และ/หรือ เคยปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและระงับอัคคีภัยไม่น้อยกว่า 2 ปี
-หากมีความสามารถในการขับรถ (รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือรถบรรทุก) และมีใบอนุญาตขับรถ หรือ
มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หน่วยงานที่ปฏิบัติงานเป็นการประจำ (เลือกได้รหัสเดียว) ได้แก่
5.1.หน่วยงานในภาคกลาง 38 อัตรา
-สำนักงานกลาง (จ.นนทบุรี)
-กฟผ. สำนักงานไทรน้อย (จ.นนทบุรี)
-โรงไฟฟ้าพระนครใต้ (จ.สมุทรปราการ)
-โรงไฟฟ้าวังน้อย (จ.พระนครศรีอยุธยา)
-โรงไฟฟ้าบางปะกงและศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง (จ.ฉะเชิงเทรา)
-เขื่อนศรีนครินทร์ (จ.กาญจนบุรี)
-วชิราลงกรณ (จ.กาญจนบุรี)
-เขื่อนแก่งกระจาน (จ.เพชรบุรี)
-โรงไฟฟ้าทับสะแก (จ.ประจวบคีรีขันธ์)

5.2.หน่วยงานในภาคเหนือ 4 อัตรา
-เขื่อนภูมิพล (จ.ตาก)
-เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล (จ.เชียงใหม่)

5.3.หน่วยงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 24 อัตรา
-โรงไฟฟ้าน้ำพอง (จ.ขอนแก่น)
-เขื่อนอุบลรัตน์ (จ.ขอนแก่น)
-เขื่อนปากมูล (จ.อุบลราชธานี)
-เขื่อนจุฬาภรณ์ (จ.ชัยภูมิ)
-เขื่อนห้วยกุ่ม (จ.ชัยภูมิ)
-โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา (จ.นครราชสีมา)

5.4.หน่วยงานในภาคใต้ 14 อัตรา
-โรงไฟฟ้าภาคใต้ (จ.กระบี่)
-โรงไฟฟ้าจะนะ (จ.สงขลา)
-เขื่อนรัชชประภา (จ.สุราษฎร์ธานี)
-ขื่อนบางลาง (จ.ยะลา)

6.พนักงานรักษาความปลอดภัย สำนักงานกลาง (จ.นนทบุรี) 3 อัตรา
-เคยรับราชการทหาร ตำรวจ หรือ เคยเป็นอาสาสมัครตามกฎหมายว่าด้วยกองอาสารักษาดินแดนเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 1 ปี6 เดือน หรือ มีประสบการณ์ในงานรักษาความปลอดภัย โดยผ่านการอบรมหลักสูตรพนักงานรักษาความปลอดภัยของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานที่หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจรับรอง หรือมีประสบการณ์ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและระงับอัคคีภัย
-กรณีที่ผู้สมัครที่มีอายุไม่เกิน 35 ปี ต้องมีประสบการณ์ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไม่น้อยกว่า 2 ปี
-กรณีที่ผู้สมัครที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 45 ปี ต้องมีประสบการณ์ในงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยไม่น้อยกว่า 5 ปี
-หากมีความสามารถในการขับรถ (รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือรถบรรทุก) และมีใบอนุญาตขับรถ หรือ
มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์หรือผ่านการอบรมหลักสูตรดับเพลิง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

7.คนชำนาญงาน
-อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันสมัคร
-มีความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ในงานที่กำหนด

หน่วยงานที่ปฏิบัติงานเป็นการประจำ (เลือกได้รหัสเดียว) ได้แก่
7.1.หน่วยงานในภาคเหนือ 1 อัตรา
-กฟผ. แม่เมาะ (จ.ลำปาง)
-ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น)

การรับสมัครงาน
รับสมัครผ่านระบบรับสมัครงานออนไลน์ ทางเว็บไซต์ของ กฟผ. เท่านั้น โดยกำหนดรับสมัคร
ระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00 น. ตามขั้นตอน ดังนี้
(1) เข้าเว็บไซต์ https://www.egat.co.th เลือกข้าว/ประชาสัมพันธ์ เลือกหัวข้อประกาศรับสมัครงาน
และเข้า “ระบบรับสมัครงานออนไลน์”
(2) ให้ผู้สมัครศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดของประกาศฉบับนี้โดยละเอียดก่อนกรอก
ใบสมัคร พร้อมทั้งปฏิบัติตามขั้นตอน
(3) ผู้สมัคร 1 ท่าน สามารถสมัครได้เพียง 1 รหัส เท่านั้น และโปรดตรวจสอบรหัสกับตำแหน่งงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน คุณสมบัติผู้สมัคร และเงื่อนไขในการสมัคร ก่อนตัดสินใจเลือกสมัคร
(4) กรอกข้อมูล และแนบเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วน ตามแบบฟอร์มของระบบรับสมัครงาน
ออนไลน์
(5) ตรวจสอบความถูกต้องก่อนยืนยันส่งใบสมัคร ทั้งนี้ เมื่อยืนยันส่งใบสมัครแล้ว กฟผ. ขอสงวนสิทธิ์
ไม่อนุญาตให้แก้ไขโดยเด็ดขาด ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
(6) ไม่มีค่าธรรมเนียมสมัครสอบ

ประกาศรับสมัคร1ประกาศรับสมัคร2ลิงค์สำหรับสมัคร

หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"