กรมการกงสุล รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา 4 อัตรา

กรมการกงสุล รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา 4 อัตรา

กรมการกงสุล รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา 4 อัตรา รับสมัครบัดนี้ถึง 23 กรกฎาคม 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
พนักงานตรวจสอบเอกสารและรับรองนิติกรณ์เอกสาร 4 อัตรา
-หญิงหรือชาย มีสัญชาติไทย สําหรับผู้สมัครทีเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
-สําเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา โดยผู้สมัครต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบคือ วันที่ 25 กรกฎาคม 2564 ทั้งนี้ การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรชั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์
-มีความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษ และความรู้ด้านอื่นๆ ที่จําเป็น อาทิ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายพื้นฐาน และความรู้ด้านการใช้คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
-มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีจิตใจที่พร้อมให้บริการประชาชน
-สามารถปฏิบัติงาน ณ กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล หรือในหน่วยงานภายใต้สังกัดกองสัญชาติและนิติกรณ์ ได้เต็มเวลาในวันและเวลาราชการ
-ไม่เคยต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้
กระทําโดยความประมาทหรือลหุโทษ
-ไม่เคยเป็นผู้ถูกห้ามปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานใด ๆ เนื่องจากจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงก่อน
-ไม่เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานรัฐ
-ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
-ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.

การรับสมัครงาน
ส่งใบสมัครทางไปรษณี (EMS) รับสมัครบัดนี้ถึง 23 กรกฎาคม 2564

ประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"