กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครงาน กองตรวจมลพิษ 2 อัตรา

กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครงานตำแหน่งนายช่างเทคนิค กองตรวจมลพิษ กรมควบคุมมลพิษ 2 อัตรา รับสมัครวันที่ 21-30 มิถุนายน 2564

นายช่างเทคนิค 2 อัตรา
-มีสัญชาติไทย
-สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกล
ช่างยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
-มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ
-ไม่เป็นผู้ที่กายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่ สมประกอบหรือเป็นโรคสังคมรังเกียจ
-ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนหรือเคยถูก ลงโทษ ไล่ออก หรือปลดออกจากราชการเพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ ข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น
-ไม่เป็นบุคคลล้มละลายและไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะ กระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษหรือทำความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือ ความผิดลหุโทษ
-ผู้รับจ้างต้องยื่น สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาวุฒิการศึกษา, รับรองสำเนา ทุก ฉบับ, ใบรับรองแพทย์ ฯลฯ

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กองตรวจมลพิษ ส่วนแผนงานและประมวลผล ชั้น ๑๓ พร้อมด้วย และ ทาง E-mail : [email protected] รับสมัครวันที่ 21-30 มิถุนายน 2564

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"