สสจ.กระบี่ รับสมัครเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 9 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ (สสจ.กระบี่) รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 9 อัตรา รับสมัครวันที่ 15-19 มีนาคม 2564

1.ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 3 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
-ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
-ได้รับปริญญา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่กรรมการพนักงานกระทรวงสาธารณสุข กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

2.ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชากายภาพบำบัดทางกายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดของสภากายภาพบำบัด
-ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชากายภาพบำบัดทาง กายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดของสภากายภาพบำบัด
-ได้รับปริญญา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดของสภากายภาพบำบัด

3.ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์และ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์
-ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์และ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์
-ได้รับปริญญา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง นี้ได้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์

4.ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี
-ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี
-ได้รับปริญญาห รือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

5.ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา
-มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในการปฏิบัติงานหรือ
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาเทคนิคยานยนต์ สาขาธุรกิจท่องเที่ยวและการโรงแรม
-ทั้งข้อ 1 และ 2 ต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับการขับรถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีใบอนุญาต ขับรถ ชนิดรถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถยนต์สาธารณสุข ตามที่กฎหมายกำหนด
-ได้รับคุณวุฒิอย่างอื่น กพส. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติและสำหรับตำแหน่งนี้ได้

6.ตำแหน่งพนักงานซักฟอก จำนวน 1 อัตรา
-มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ หรือ
-ได้รับคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ ตึกใหม่ หน้าลิฟท์ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ รับสมัครวันที่ 15-19 มีนาคม 2564

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"