องค์การเภสัชกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว 133 อัตรา

องค์การเภสัชกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดหน่วยงานต่างๆ ในองค์การเภสัชกรรม 133 อัตรา รับสมัครบัดนี้ถึง – 9 มีนาคม 2564

องค์การเภสัชกรรม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลผู้ส สำเร็จก่รศึกษาวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) – วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สำยวิทยาศาสตร์ เพื่อจ้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวโดยวิธีการคัดเลือก (สิ้นสุดสัญญาจ้าง 31 มีนาคม พ.ศ.2565) สังกัดหน่วยงานต่างๆ ในองค์การเภสัชกรรม จำนวน 133 อัตรา รายละเอียดการเปิดรับสมัคร

วุฒิการศึกษาและจำนวนที่เปิดรับ

-ม.6 (สายวิทยาศาสตร์) จำนวน 27 อัตรา
-ม.3/ม.6 จำนวน 106 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

-อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
-สุขภาพแข็งแรงไม่เป็นผู้มีตาบอดสี
-สามารถปฏิบัติงานช่วงเวลากลางคืนได้

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ องค์การเภสัชกรรม ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี หรือที่แผนกงานบุคคล องค์การเภสัชกรรม (พระรามที่ 6) รับสมัครบัดนี้ถึง – 9 มีนาคม 2564

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"