กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครเลือกสรพนักงาน 63 อัตรา

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 63 อัตรา รับสมัครวันที่ 1-30 มีนาคม 2564

กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ

หน่วยที่ 1 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

หน่วยที่ 2 ตำแหน่งนักวิชการเงินและบัญชี จำนวน 3 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

หน่วยที่ 3 ตำแหน่งนักจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก

หน่วยที่ 4 ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านพ่อบ้าน) จำนวน 2 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

หน่วยที่ 5 ตำแหน่นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านสามัญ) จำนวน 3 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์

กลุ่มงานบริการ

หน่วยที่ 6 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 4 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา

หน่วยที่ 7 ตำแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ ผู้ช่วยพ่อบ้าน) จำนวน 9 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เท่านั้น
-เฉพาะเพศชาย อายุ 25–35 ปี
-เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 160 ซ.ม. และรอบอกขนาด 80 ซ.ม. แต่ถ้าขนาดของสัดส่วนใดสัดส่วนหนึ่งน้อยกว่าที่กำหนดให้ไว้ไม่เกิน 2 ซ.ม. ก็ให้ใช้ได้โดยอนุโลม

หน่วยที่ 8 ตำแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ ผู้ช่วยแม่บ้าน) จำนวน 3 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เท่านั้น
-เฉพาะเพศหญิง อายุ 25–35 ปี
-เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 155 ซ.ม. แต่ถ้าขนาดของสัดส่วนใดสัดส่วนหนึ่งน้อยกว่าที่กำหนดให้ไว้ไม่เกิน 2 ซ.ม. ก็ให้ใช้ได้โดยอนุโลม

หน่วยที่ 9 ตำแหน่งพนักงานพินิจ (ชาย) จำนวน 27 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เท่านั้น
-เฉพาะเพศชาย อายุ 25–35 ปี
-เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 160 ซ.ม. และรอบอกขนาด 80 ซ.ม. แต่ถ้าขนาดของสัดส่วนใดสัดส่วนหนึ่งน้อยกว่าที่กำหนดให้ไว้ไม่เกิน 2 ซ.ม. ก็ให้ใช้ได้โดยอนุโลม

หน่วยที่ 10 ตำแหน่งพนักงานพินิจ (หญิง) จำนวน 10 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เท่านั้น
-เฉพาะเพศหญิง อายุ 25–35 ปี
-เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 155 ซ.ม. แต่ถ้าขนาดของสัดส่วนใดสัดส่วนหนึ่งน้อยกว่าที่กำหนดให้ไว้ไม่เกิน 2 ซ.ม. ก็ให้ใช้ได้โดยอนุโลม

การรับสมัครงาน
สมัครออนไลน์ รับสมัครวันที่ 1-30 มีนาคม 2564

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"