กรมป่าไม้ รับสมัครบุพนักงาน 61 อัตรา

กรมป่าไม้ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 61 อัตรา รับสมัครวันที่ 7-15 กันยายน 2566

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

กลุ่มงานบริการ

1.เจ้าหน้าที่ป่าไม้ 7 อัตรา
-ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

2.เจ้าหน้าที่ตรวจป่า 1 อัตรา
-ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

3.เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า 5 อัตรา
-ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

4.เจ้าหน้าที่ธุรการ 14 อัตรา
-ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทพาณิชยกรรมทุกสาขาวิชา และประเภทวิชาเทคโนโลยีสาระสนเทศและการศืออสาร

5.เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 อัตรา
-ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทพาณิชยกรรมทุกสาขาวิชา

6.เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
-ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทพาณิชยกรรมทุกสาขาวิชา และประเภทวิชาเทคโนโลยีสาระสนเทศและการศืออสาร ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

7.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา
-ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทพาณิชยกรรมในสาขาการบัญชี

8.ช่างไม้ 2 อัตรา
-ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุสาหกรรมในสาขาวิชาก่อสร้าง สาชาวิชาเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน สาขาวิชาโยธา

9.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
-ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินการธนาคาร

กลุ่มงานเทคนิค

10.พนักงานพิทักษ์ป่า 7 อัตรา
-มีความรู้ความชํานาญ ประสบการณ์ในงานที่มีลักษณะงานสอดคล้อง กับงานที่ต้องปฏิบัติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี (ต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้น โดยมีหนังสือรับรองการทํางานด้านตรวจลาดตะเวนคุ้มครองพื้นที่คงสภาพป่า พื้นที่ป่าปลูก พื้นที่ป่าชุมชน แปลงสาธิต แปลงทดลอง การให้การบริการทางวิชาการ จากนายจ้างหรือหน่วยงาน)

11.ช่างสำรวจ 10 อัตรา
-ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุสาหกรรมในสาขาวิชาก่อสร้าง สาชาวิชาสำรวจ สาขาวิชาโยธา

12.ช่างศิลป์ 1 อัตรา
-ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชศิลปกรรมทุกสาขาวิชา

13.นายช่างเครื่องยนต์ 1 อัตรา
-ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเทคโนโลยีบริการยานยนต์
สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

14.นายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา
-ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมในสาขาวิชาไฟฟ้า สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

15.นายช่างสำรวจ 1 อัตรา
-ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุสาหกรรมในสาขาวิชาก่อสร้าง สาชาวิชาสำรวจ สาขาวิชาโยธา

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

16.นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา
-ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

17.นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา
-ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

18.นิติกร 1 อัตรา
-ปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์

19.นักวิชาการป้าไม้ 2 อัตรา
-ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทาง วนศาสตร์

20.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา
-ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

21.นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
-ปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางนิเทศศาสตร์ ทางการ ประชาสัมพันธ์ ทางสื่อสารมวลชน ทางวิทยุโทรทัศน์ ทางวารสารศาสตร์ ทางวารสารสนเทศ ทางวารสารศาสตร์ ดิจิทัล ทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีการศึกษา ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ทางการจัดการ ทรัพยากรวัฒนธรรม ทางนิเทศศาสตร์ดิจิตัล ทางการสร้างสรรค์และออกแบบสื่อ ทางการออกแบบสื่อสาร ออนไลน์ ทางนิเทศศาสตร์การพัฒนา ทางการสื่อสารดิจิทัล ทางนิเทศศาสตร์การตลาดดิจิทัล ทางการกระจายเสียง แพร่ภาพและสตรีมมิ่ง ทางการผลิตสื่อสตรีมมิ่ง ทางการผลิตอีเวนท์ และการจัดการนิทรรศการและการประชุม

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต https://forest.thaijobjob.com/ รับสมัครวันที่ 7-15 กันยายน 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"