สำนักงาน ป.ป.ช. รับสมัครสอบคัดเลือก 40 อัตรา

สำนักงาน ป.ป.ช. รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ 40 อัตรา รับสมัครวันที่ 4-29 กันยายน 2566

ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ผู้ช่วยพนักงานไต่สวน 40 อัตรา
-สอบไลได้ความรู้ชั้นเนติบัณฑิตตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และ
-มีความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการไต่สวนและวินิจฉัยคดี หรือการให้ความเห็นทางกฎหมาย หรือการดำเนินคดีในชั้นศาล ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามกรทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการไต่สวนและวินิจฉัยคดี หรือการให้ความเห็นทางกฎหมาย หรือการดำเนินคดีในชั้นศาลของข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช.ตำแหน่งสาขากระบวนการยุติธรรม พ.ศ. 2563 ทั้งนี้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันปิครับสมัคร คือวันที่ 29 กันยายน 2566

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต https://nacc.thaijobjob.com/ รับสมัครวันที่ 4-29 กันยายน 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"