กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัคร 81 อัตรา

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 81 อัตรา รับสมัครวันที่ 28 สิงหาคม – 11 กันยายน 2566

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

กลุ่มงานบริการ

1.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา
-ได้รับคุณวิฒุประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา หรืออนุปริญญาหลักสูคร 3 ปีต่อจากประกาศนียบัติประโยมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา

2.เจ้าพนักงานธุรการ 3 อัตรา
-ได้รับคุณวิฒุประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา หรืออนุปริญญาหลักสูคร 3 ปีต่อจากประกาศนียบัติประโยมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา

3.เจ้าพนักงานพัสดุ 2 อัตรา
-ได้รับคุณวิฒุประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา หรืออนุปริญญาหลักสูคร 3 ปีต่อจากประกาศนียบัติประโยมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา

4.เจ้าหน้าที่การเกษตร 3 อัตรา
-ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาเกษตรกรรม

5.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 10 อัตรา
-ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

6.เจ้าหน้าที่ธุรการ 3 อัตรา
-ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทุกสาขาวิชา

7.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา
-ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทุกสาขาวิชา

กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป

8.นายช่างเทคนิค 1 อัตรา
-ได้รับคุณวิฒิประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเครื่องยนต์ สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาก่อสร้าง หรือสาขาวิชาเครื่องกล

9.นายช่างโยธา 1 อัตรา
-ได้รับคุณคุณวุฒิประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง

10.นายช่างศิลป์ 1 อัตรา
-ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม หรือสาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน

11.นายช่างสำรวจ 3 อัตรา
-ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือ สาขาวิชาการก่อสร้าง

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

12.นักวิชาการป่าไม้ 31 อัตรา
-ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาใดวิชาหนื่งทางวนศาสตร์

13.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 อัตรา
-ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา

14.เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
-ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ทางสารสนเทศศาสตร์ ทางระบบสารสนเทศ ทางคอมพิวเตอร์ ทางระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางการจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือทางวิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอินเตอร์เน็ต

15.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา
-ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา

16.นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา
-ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา

17.นักวิชาการภูมิสารสนเทศ 2 อัตรา
-ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสํารวจ ทางวิศวกรรมสํารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ ทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทางเทคโนโลยีสํารวจและภูมิสารสนเทศ ทางแผนที่และเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์แผนที่ ทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ทางภูมิสารสนเทศ ทางภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม ทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ ทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทางสารสนเทศภูมิศาสตร์

18.นิติกร 3 อัตรา
-ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์

19.นักวิทยาศาสตร์ทางทะเล 1 อัตรา
-ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล ทางการประมง
ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่ง ทางประมง ทางเทคโนโลยีการประมง ทางวิทยาศาสตร์การประมง ทางวาริชศาสตร์ ทางเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทางเทคโนโลยีทางทะเล หรือ ทางการจัดการท่องเที่ยวทางทะเล และ
-ผ่านหลักสูตรการดําน้ํา SCUBA ระดับ Open Water Diver หรือสูงกว่า ของสถาบันใดสถาบันหนึ่ง

กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ

20.สัตวแพทย์ 5 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาสัตวแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ จากสัตวแพทย์ จากสัตวแพทยสภา

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต https://dnp.thaijobjob.com/ รับสมัครวันที่ 28 สิงหาคม – 11 กันยายน 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"