สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ รับสมัคพนักงานราชการ 18 อัตรา

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 18 อัตรา รับสมัครวันที่ 12-25 กรกฎาคม 2566

ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 12 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง

2.เจ้าหน้าที่ภูมิสารสนเทศ 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสำรวจ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิสารสนเทศทางภูมิศาสตร์กายภาพ ที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง

3.นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทางสิ่งแวดล้อม ทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมทางการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ทางสิ่งแวดล้อม ทางอนามัยสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางวนศาสตร์ ทางการเกษตรที่สำนักงาน ก.พ.รับรอง

4.นิติกร 3 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ที่สำนักงาน ก.พ.รับรอง

5.พนักงานธุรการ 1 อัตราง
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต https://onwr.thaijobjob.com/ รับสมัครวันที่ 12-25 กรกฎาคม 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"