สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง รับสมัครสอบแข่งขัน 30 อัตรา

สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก 30 อัตรา รับสมัครวันที่ 2-31 พฤษภาคม 2566

ประกาศสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่อง รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 18 อัตรา
2.รองสารวัตร (ทําหน้าที่ประมวลผล) 12 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้ที่จะได้รับการบรรจุ
-มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามผนวก ก และผนวก ข ท้ายประกาศนี้
-ต้องเป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดีและมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสูงสุด
-เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย และหญิง
-อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี และไม่เกินสามสิบห้าปีบริบูรณ์ นับถึงวันสุดท้าย ของการรับสมัคร (นับวันชนวันถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566) โดยต้องเป็นผู้ที่เกิดระหว่าง วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2531 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558
-กรณีเพศชายร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และรอบอกต้องไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร ส่วนเพศหญิงร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร
-เป็นผู้สําเร็จการศึกษาได้รับปริญญาตรี โดยต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติ ปริญญาบัตรจากสภามหาวิทยาลัยหรือสภาสถาบันของสถานศึกษานั้น ๆ ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร (วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2566) แยกเป็นผู้สมัครตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (สบ 1) (คพ.1) ตามข้อ 1.1. ต้องสําเร็จการศึกษาได้รับปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เท่านั้น 2.6.2 ผู้สมัครตําแหน่ง รองสารวัตร ทําหน้าที่ประมวลผล (คพ.2) ตามข้อ 1.๒2 ต้องสําเร็จการศึกษาได้รับปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
-วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครสอบแข่งขันดังกล่าว ต้องเป็นคุณวุฒิการศึกษา ที่คณะกรรมการข้าราชการตํารวจ (ก.ตร.) หรือสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้รับรองไว้แล้ว ผู้สมัครสอบไม่สามารถใช้วุฒิสูงกว่าที่กําหนดไว้ในประกาศฉบับนี้เพื่อเรียกร้องสิทธิ์การเป็นผู้มีคุณวุฒิครบถ้วนในการสมัครหรือสิทธิ์ในการได้รับการบรรจุและแต่งตั้งหรือเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆให้แตกต่างไปจากที่กําหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้สมัครให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัครสอบในการประสานกับสถานศึกษาที่ได้สําเร็จการศึกษาเพื่อขอให้ยืนยันว่าได้มีการรับรองวุฒิการศึกษาที่สําเร็จมาแล้วหรือไม่ ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต http://imm.jobthaigov.com/ รับสมัครวันที่ 2-31 พฤษภาคม 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"