สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครพนักงาน 15 อัตรา

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการรัฐสภาทั่วไป 15 อัตรา รับสมัครวันที่ 10-28 เมษายน 2566

ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการรัฐสภาทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.พนักงานบริการ 2 อัตรา
-ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

2.ผู้ช่วยงานพัสดุ 1 อัตรา
-ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาชีพหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ

3.พนักงานสนับสนุนการประชุม 1 อัตรา
-ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

4.พนักงานซ่อมบํารุง (ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า) 1 อัตรา
-ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาทางช่างไฟฟ้า

5.เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 3 อัตรา
-ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาหรือทางด้านโสตทัศนศึกษา นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีโทรคมนาคม

6.นักวิชาการผลิตสื่อโสตทัศน์ 1 อัตรา
-ปริญญาตรีในสาขาวิชาทางการศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรม ทางการศึกษา โสตทัศนศึกษา นิเทศศาสตร์ วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

7.นักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติ 1 อัตรา
-ปริญญาตรี ในสาขาวิชาทางนิติศาสตร์

8.นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา
-ปริญญาตรีในสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์

9.นักวิชาการการเงินและสวัสดิการ 1 อัตรา
-ปริญญาตรีในสาขาวิชาทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ซึ่งศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต

10.นักวิชาการสนับสนุนงานวิชาการ 3 อัตรา
-ปริญญาตรีในสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต https://senate.thaijobjob.com/ รับสมัครวันที่ 10-28 เมษายน 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"