กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครพนักงานราชการ 16 อัตรา

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 16 อัตรา รับสมัครวันที่ 10-20 เมษายน 2566

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.นายสัตวแพทย์ 4 อัตรา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ การสัตวแพทย์ จากสัตวแพทย์สภา
-ได้รับวุฒิปริญญาอย่างอื่นที่ ก.พ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง จากสัตวแพทย์สภา

2.นักวิชาการประมง 3 อัตรา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ทางทะเล วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ วาริชศาสตร์ เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เทคโนโลยีทางทะเล ชีววิทยาประมง เทคโนโลยีการผลิต สัตว์และประมง วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์การประมง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ประมง เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

3.นายช่างรังวัด 2 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวช.) ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสํารวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง

4.นายท้ายเรือ 1 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรผู้ทําการในเรือฝ่ายเดินเรือ (ไม่ต่ำกว่านายท้ายเรือกลเดินทะเลชั้นสอง)
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา หรือได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา หรือมีประสบการณ์เคยปฏิบัติงานถือท้ายเรือกลเดินทะเลมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีหนังสือรับรองการ ทํางานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติจากนายจ้าง หรือผู้บังคับบัญชาระดับหน่วยงาน

5.เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางหรือพาณิชยการ และทางบริหารธุรกิจ และการ จัดการทั่วไป

6.พนักงานประมงพื้นฐาน 3 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
-มีประสบการณ์เคยปฏิบัติงานด้านการประมง และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีหนังสือรับรองการทํางาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติจากนายจ้าง หรือผู้บังคับบัญชาระดับ หน่วยงาน

7.นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์

8.สหโภชน์ 1 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
-มีประสบการณ์เคยปฏิบัติงานด้านอาหารมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีหนังสือรับรอง การทํางานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติจากนายจ้าง หรือผู้บังคับบัญชาระดับหน่วยงาน

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต https://dmcr.thaijobjob.com/ รับสมัครวันที่ 10-20 เมษายน 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"