กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครพนักงาน 170 อัตรา

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 170 อัตรา รับสมัครวันที่ 3-20 เมษายน 2566

ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.พยาบาลวิชาชีพ 6 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

2.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.นักวิชาการเงินและบัญชี 5 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร

4.นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

5.พนักงานคุมประพฤติ 5 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

6.นักจิตวิทยา 20 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยาคลินิก

7.นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านพ่อบ้าน) 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

8.นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านแม่บ้าน) 2 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

9.นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านเกษตรกรรม) 3 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ทางการเกษตร

10.นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านวิชาชีพอุตสาหกรรม) 3 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางอุตสาหกรรมศิลป์

11.นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านพลศึกษา) 2 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ทางพลศึกษา ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา

12.นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านศิลปะ) 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางศิลปหัตถกรรม ศิลปกรรม ศิลปศึกษา

13.นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านสามัญ) 6 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์

14.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 7 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี สาขาวิชาการบัญชี สาขาการเงิน สาขาการเงินและการธน่าคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

15.เจ้าพนักงานธุรการ 15 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ในทุกสาขาวิชา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เท่านั้น

16.เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ (ผู้ช่วยพ่อบ้าน) 13 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เท่านั้น

17.เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ (ผู้ช่วยแม่บ้าน) 3 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เท่านั้น

18.พนักงานพินิจ (ชาย) 49 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เท่านั้น

19.พนักงานพินิจ (หญิง) 15 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เท่านั้น

20.พนักงานพินิจ (ด้านสูทกรรม) 3 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เท่านั้น

21.นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

22.เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ (ผู้ช่วยพ่อบ้าน) 1 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เท่านั้น

23.พนักงานพินิจ (ชาย) 7 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เท่านั้น

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต https://djop.thaijobjob.com/ รับสมัครวันที่ 3-20 เมษายน 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"