กอ.รมน. รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 21 อัตรา

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 21 อัตรา รับสมัครวันที่ 10 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2566

ประกาศกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 3 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และ
-เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับเดียวกับที่ใช้สมัครสอบ หรือสูงกว่า ภานในวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ 8 พฤษภาคม 2566

2.นักการข่าวปฏิบัติการ 2 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และ
-เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับเดียวกับที่ใช้สมัครสอบ หรือสูงกว่า ภานในวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ 8 พฤษภาคม 2566

3.นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 4 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และ
-เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับเดียวกับที่ใช้สมัครสอบ หรือสูงกว่า ภานในวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ 8 พฤษภาคม 2566

4.เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 5 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพห รือคุณวุฒิที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และ
-เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับเดียวกับที่ใช้สมัครสอบ หรือสูงกว่า ภานในวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ 8 พฤษภาคม 2566

5.เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 2 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และ
-เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับเดียวกับที่ใช้สมัครสอบ หรือสูงกว่า ภานในวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ 8 พฤษภาคม 2566

6.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 2 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และ
-เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับเดียวกับที่ใช้สมัครสอหรือสูงกว่า ภานในวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ 8 พฤษภาคม 2566

7.เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน 1 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และ
-เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับเดียวกับที่ใช้สมัครสอบ หรือสูงกว่า ภานในวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ 8 พฤษภาคม 2566

8.เจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงาน 1 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และ
-เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับเดียวกับที่ใช้สมัครสอบ หรือสูงกว่า ภานในวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ 8 พฤษภาคม 2566

9.นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน 1 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และ
-เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับเดียวกับที่ใช้สมัครสอบ หรือสูงกว่า ภานในวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ 8 พฤษภาคม 2566

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต https://isoc.go.th/recruit.php รับสมัครวันที่ 10 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"