สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครพนักงาน 14 อัตรา

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครบุคคเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานรัฐสภาทั่วไป 14 อัตรา รับสมัครวันที่ 20 มีนาคม – 7 เมษายน 2566

ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง รับสมัครบุคคเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานรัฐสภาทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.พนักงานการจัดการระบบข้อมูล 1 อัตรา
-ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยงข้อง
-มีความรู้ ความสามารถในการใช้โปรแกรมประมวลคำ/ฐานข้อมูล/โปรแกรมคำนวณ/โปรแกรมนำเสนอ

2.ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา
-ปริญญาตรีทางด้านบริหารธุรกิจ การเงิน บัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
-มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานพัสดุ
3) มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการเอกสาร
-มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานคอมพิวเตอร์การใช้โปรแกรม Microsoft Office เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel และ Microsoft PowerPoint
-มีความสามารถในการปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบและแม่นยํา

3.ผู้ช่วยกำกับรายการโทรทัศน์ 1 อัตรา
-ปริญญาตรี ทางด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน ศิลปศาสตร์ ศีกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ เทคโนโลยีบัณฑิต หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์ด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ ไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีหนังสือรับรองการทํางานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งสามารถระบุลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ
-มีความรู้ความสามารถด้านการควบคุมและกํากับรายการ
-มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
-สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
-มีความสามารถในการประสานงานกับส่วนงานอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง

4.เจ้าหน้าที่ตัดต่อภาพและเสียง 2 อัตรา
-ปริญญาตรี ทางด้าน นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน โสตทัศนศึกษา นิเทศศิลป์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
-มีประสบการณ์ด้านการตัดต่อภาพและเสียงข่าวโทรทัศน์ หรือ สื่อวีดิทัศน์อื่น ๆ ไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีหนังสือรับรองการทํางานจาก นายจ้างหรือหน่วยงาน ซึ่งสามารถระบุลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ
-สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับติดต่อร้อยเรียงภาพและเสียง (Non-Linear) และโปรแกรมกราฟิกที่เกี่ยวข้องกับงานได้เป็นอย่างดี
-สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

5.นักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติ 4 อัตรา
-ปริญญาโท ทางด้านกฏหมาย
-มีความรู้ความสามารถด้านการศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลด้านกฏหมาย สังคม และการเมือง
-มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ ในการปฏบัติงาน

6.นักวิชาการสนับสนุนงานวิชาการ 1 อัตรา
-ปริญญาโท ทางด้านรัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศึกษาศาสตร์
-มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

7.นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 อัตรา
-วุฒิปริญญาตรี ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
-มีประสบการณืทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
-มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

8.พนักงานวิชาการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ 2 อัตรา
-วุฒิปริญญาโท ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์ ด้านนโยบายและการวางแผน
-มีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงลึก
-มีความรู้ความสามารถในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติงานและโปรแกรมเครือข่ายในการพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลได้
-สามารถวิเคราะห์ด้านแผนกลยุทธ์ แผนยุทธศาสตร์ และวิจัย ประเมินผล แผนงานโครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่กําหนดไว้
-ประสานการจัดทําแผนกลยุทธ์ แผนยุทธศาสตร์ของสํานักงานฯ

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต https://hris.parliament.go.th/job/ รับสมัครวันที่ 20 มีนาคม – 7 เมษายน 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"