สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครสอบแข่งขัน 127 อัตรา

สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 127 อัตรา รับสมัครบัดนี้ถึง 12 มีนาคม 2566

ประกาศสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.นิติกรปฏิบัติการ 18 อัตรา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์

2.วิศวกรสํารวจปฏิบัติการ 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ทางวิศวกรรมสํารวจ ทางวิศวกรรมโยธา หรือทางวิศวกรรมชลประทาน

3.วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ 2 อัตรา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมการเกษตร ทางวิศวกรรมเครื่องกล ทางวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

4.วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 9 อัตรา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน ทางวิศวกรรมโครงสร้าง และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาโยธาตามที่กฎหมายกําหนด

5.นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ 2 อัตรา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสํารวจ หรือสาขาวิชา วิทยาศาสตร!กายภาพ ทางภูมิศาสตร ทางภูมิศาสตร กายภาพ

6.นักวิชาการคอมพิวเตอร 2 อัตรา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร

7.นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ 2 อัตรา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี หรือทางพาณิชยศาสตร์

8.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 3 อัตรา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

9.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 10 อัตรา
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

10.เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 23 อัตรา
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

11.เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

12.นายช่างสํารวจปฏิบัติงาน 17 อัตรา
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาก่อสร้าง

13.นายช่างสํารวจปฏิบัติงาน 18 อัตรา
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสํารวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง

14.นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 17 อัตรา
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาโยธาสาขาวิชาสํารวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง

15.นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 2 อัตรา
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล สาขาวิชาช’างกลการเกษตร

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต https://alro.thaijobjob.com รับสมัครบัดนี้ถึง 12 มีนาคม 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"