กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครพนักงานกองทุน 16 อัตรา

กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครบุคคลเพื่อสรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน 16 อัตรา รับสมัครวันที่ 20-27 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน สังกัดสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.นักวิชาการเงินและบัญชี 3 อัตรา
-ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กําหนดว่าใช้เป็น คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

2.นักจัดการงานทั่วไป 9 อัตรา
-ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กําหนดว่าใช้เป็น คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

3.นิติกร 1 อัตรา
-ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

4.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 3 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ประเภทวิชาศิลปกรรม ประเภทวิชาคหกรรม ประเภทวิชาเกษตรกรรม ประเภทวิชาประมง ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ประเภทวิชาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ประเภทวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรอุตสาหกรรม หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที
ก.พ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต https://womenfund.thaijobjob.com/ รับสมัครวันที่ 20-27 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"