กรมป่าไม้ รับสมัครเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป 64 อัตรา

กรมป่าไม้ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 64 อัตรา รับสมัครวันที่ 8-15 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

กลุ่มงานบริการ

1.เจ้าหน้าที่ป่าไม้ 8 อัตรา
-ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

2.เจ้าหน้าที่ตรวจป่า 1 อัตรา
-ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

3.เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า 3 อัตรา
-ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

4.เจ้าหน้าที่ธุรการ 11 อัตรา
-ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรมทุกสาขาวิชา และประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

5.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3 อัตรา
-ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรมในสาขาการบัญชี

6.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 3 อัตรา
-ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้งสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

7.เจ้าพนักงานพัสดุ 3 อัตรา
-ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้งสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน

กลุ่มงานเทคนิค

8.พนักงานพิทักษ์ป่า 4 อัตรา
-มีความรู้ความชำนาญ ประสบการณ์ในงานที่มีลักษณะงานสอดคล้องกับงานที่ต้องปฏิบัติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี (ต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้นๆโดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้าง หรือหน่วยงาน)

9.ช่างเครื่องยนต์ 1 อัตรา
-ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมในสาขาวิชา ช่างยนต์ สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง

10.ช่างสำรวจ 6 อัตรา
-ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาโยธา

11.เจ้าพนักงานป่าไม้ 3 อัตรา
-ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้งสูง (ปวส.) ประเภทวิชาเกษตรกรรมในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

12.นายช่างสำรวจ 1 อัตรา
-ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาโยธา

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

13.นักจัดการงานทั่วไป 3 อัตรา
-ปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา

14.นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา
-ปริญญาตรีในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิศกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

15.นักวิชาการป่าไม้ 8 อัตรา
-ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางวนศาสตร์

16.นักประชาสัมพันธ์ 4 อัตรา
-ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางนิเทศศาสตร์ ทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีการศึกษา ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ทางการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ทางวารสารศาสตร์ ทางวารสารสนเทศ ทางวารสารศาสตร์ดิจิทัล ทางนิเทศศาสตร์ดิจิดัล ทางการสร้างสรรค์ และออกแบบสื่อ ทางการออกแบบสื่อสารออนไลน์ ทางสื่อสารมวลชน ทางวิทยุโทรทัศน์ ทางการ ประชาสัมพันธ์ หรือทางนิเทศศาสตร์การพัฒนา

17.นักวิจัยป่าไม้ 1 อัตรา
-ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางวนศาสตร์ ทางวิทยาศาตร์

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครวันที่ 8-15 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"