กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 4 อัตรา

กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 4 อัตรา รับสมัครวันที่ 1-22 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ ที่ ก.พ. รับรอง และ
-ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า โดยต้องมีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถ ทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไปมาแสดงในวันสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) หากไม่มีผลการสอบดังกล่าว จะไม่มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครวันที่ 1-22 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"