สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้าง

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน รับสมัครวันที่ 27 ธันวาคม 2565 – 10 มกราคม 2566

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นิติกร 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์

การรับสมัครงาน
สมัครทางไปรษณีย์ และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) จ่าหน้าซองถึง ผู้อํานวยการสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล ขั้น 6 อาคารกระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ให้วงเล็บมุมของจดหมายว่า “สมัครงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตําแหน่งนิติกร” ไปรษณีย์ต้องประทับตรารับจดหมายภายไนวันที่ปิตรับสมัคร คือ วันที่ 10 มกราคม 2566
และใบสมัครจะต้องส่งถึงสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ 13 มกราคม 2566 ในเวลาราชการ (เวลา 16.30 น.) หากเกินกําหนดเวลาจะไม่ได้รับการพิจารณา ทั้งนี้ รวมถึงใบสมัครที่ไปรษณีย์ลงรับห รือล่งถึงสํานักบริหารทรัพยากรบุคคลก่อนวันรับสมัครจะไม่ได้รับการพิจารณาเช่นเดียวกัน รับสมัครวันที่ 27 ธันวาคม 2565 – 10 มกราคม 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"