กรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา

กรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา

กรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา รับสมัครวันที่ 3-20 มกราคม 2566

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
พนักงานขับรถยนต์ 3 อัตรา
-อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี และไม่เกิน 60 ปี จบการศึกษาไม่น้อยกว่าภาคบังคับ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
-มีความประพฤติเรียบร้อย แต่งกายสุภาพเรียบร้อย สะอาด มีจิตบริการ มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
-เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง ครบ 32 ประการ มีบุคลิกภาพเหมาะสม กับตําแหน่งที่รับผิดชอบ ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. หรือโรคอื่นใดที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน เช่น โรคความดันโลหิต ตาบอดสี หรือหัวใจผิดปกติ หรือโรคที่สังคมรังเกียจ (มีใบรับรองแพทย์)
-มีใบอนุญาตขับรถยนต์มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี
-สามารถขับรถยนต์ 4 ล้อได้ทุกประเภท มีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์ สําหรับการดูแล บํารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดี และแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้ากรณีรถยนต์ขัดข้อง
-รู้เข้าใจพระราชบัญญัติจราจรทางบก กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์และการขนส่ง
-รู้เส้นทางในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และเส้นทางหลักในต่างจังหวัด เป็นอย่างดี
-สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ/วันหยุดราชการ และสามารถพักค้างคืนได้ในกรณี ไปปฏิบัติราชการต่างจังหวัดได้ทุกกรณี
-เอกสารหลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
-ไม่เคยต้องโทษทางคดีอาญาถึงจําคุก เว้นแต่คดีกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล สํานักงานเลขานุการกรม กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ชั้น 6 อาคารกระทรวงยุติธรรม เลขที่ 404 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 รับสมัครวันที่ 3-20 มกราคม 2566

ประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"