กรมประมง รับสมัครเลือกสรรพนักงานราชการ 6 อัตรา

กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา รับสมัครวันที่ 5-13 มกราคม 2566

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.นักวิชาการประมง 2 อัตรา
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ รับรอง ในสาขาดังนี้สาขาวิขาเกษตรศาสตร์ ทางการจัดการประมง ทางการประมง ทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทางชีววิทยา ทางชีววีทยาการประมง ทางชีวิวิทยาประมง ทางเทศโนโลยีการประมง ทางเทคโนโลยีการผลิตสัต ทางเทคโนโลยีการเพาะขยายพันธุ์สัตว์ ทางประมง ทางเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทางวิทยาศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์การประมง ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ ทางสัตวศาสตร์ ทางนวัตกรรมการจัดการ ธุรกิจประมง ทางเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สาขาวิขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางจุลชีววิทยา ทางจุลชีววิทยา อุดสาหกรรม ทางชีวเคมี ทางชีววิทยา ทางชีววิทยาทั่วไป ทางชีววิทยาทางน้ำ ทางชีววิทยาประยุก ทางชีวศึกษาทั่วไป ทางเทศโนโลยีทางทะเล ทางพันธุศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี ทางจุลชีววิทยา ทางวารีชศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล ทางวิทยาศาสตร์ ทางกระบวนการเคมี และฟิสิกส์ ทางเคมีชีวภาพ ทางเคมีวิศวกรรม ทางเคมีอุตสาหกรรม ทางชีวภาพทางเทคโนโลยี ทางเทศโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งสาขาวิขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ทางเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและขายฝัง สาขาวิชาเทคนโลยีการผลิตสัตว์ ทางการประมง ทางเทศโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ

2.เจ้าพนักงานประมง 2 อัตรา
-ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองในสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ สาขาวิชาการควบคุมเรือประมง หรือสาขาวิชาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ หรือวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

3.พนักงานผู้ช่วยประมง 2 อัตรา
-ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย จากสถาบันที่ ก.พ. รับรอง

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องประชุมกระเบนเจ้าพระยา ชั้น 7 กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ อาคารเชิดชาย อมาตยกุล กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร รับสมัครวันที่ 5-13 มกราคม 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"