สำนักงาน ป.ป.ส. รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา รับสมัครวันที่ 6-13 ธันวาคม 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (สนับสนุนงานแปลเอกสารภาษาอังกฤษ) 1 อัตรา
-เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
-สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในวุฒิการศึกษาด้านภาษาอังกฤษ หรือเทียบเท่า หรือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป จากหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 100%
-มีความรู้และทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี (หากมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล เช่น IELTS หรือ TOEFL จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
-สามารถทําการแปลเนื้อหาข้อมูลในระบบฐานข้อมูลศูนย์ประสานงานแม่น้้าโขงปลอดภัยจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ได้ตามปริมาณที่ได้รับมอบหมาย
-สามารถทําการแปลเนื้อหาสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัลต่างๆ เช่น เอกสารประกอบการประชุมแผนปฏิบัติการ ไฟล์การนําเสนอ หนังสือราชการ ข่าวสารจากสื่อมวลชน ฯลฯ จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษและจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ตามที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี
-สามารถเป็นล่ามแปลภาษาอังกฤษ – ไทย และ ภาษาไทย – อังกฤษ แบบฉับพลันตามที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี
-มีความสามารถในการจับประเด็นการประชุม สรุปใจความสําคัญของการประชุม และเขียนรายงานการประชุมเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย ในการประชุมร่วมกับชาวต่างชาติ ตามที่ได้รับมอบหมาย
-มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อลักษณะงานที่จ้าง
-มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้านเอกสารและการนําเสนอ ได้เป็นอย่างดี
-สามารถสนับสนุนการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่ ในกิจกรรมต่าง ๆ ของสํานักงาน ป.ป.ส.

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัย หอฝิ่น หมู่ 1 ตพบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย รับสมัครวันที่ 6-13 ธันวาคม 2565

ประกาศรับสมัคร1ประกาศรับสมัคร2


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"