สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รับสมัครครู 110 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รับสมัครครู 110 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู 110 อัตรา รับสมัครวันที่ 6-13 ธันวาคม 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.ครูผู้ช่วย 30 อัตรา
-ปริญญาตรีกลุ่มวิชาแนะแนว

2.ครูผู้ช่วย 20 อัตรา
-ปริญญาตรีกลุ่มวิชาการศึกษาพิเศษ

3.ครูผู้ช่วย 5 อัตรา
-ปริญญาตรีกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์

4.ครูผู้ช่วย 10 อัตรา
-ปริญญาตรีกลุ่มวิชาอนุบาลศึกษา

5.ครูผู้ช่วย 5 อัตรา
-ปริญญาตรีกลุ่มวิชาภาษาไทย

6.ครูผู้ช่วย 5 อัตรา
-ปริญญาตรีกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ

7.ครูผู้ช่วย 5 อัตรา
-ปริญญาตรีกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

8.ครูผู้ช่วย 5 อัตรา
-ปริญญาตรีกลุ่มวิชาประถมศึกษา

9.ครูผู้ช่วย 5 อัตรา
-ปริญญาตรีกลุ่มวิชาพลศึกษา

10.ครูผู้ช่วย 3 อัตรา
-ปริญญาตรีกลุ่มวิชาศิลปศึกษา-วาดเขียน

11.ครูผู้ช่วย 2 อัตรา
-ปริญญาตรีกลุ่มวิชาบรรณารักษ์

12.ครูผู้ช่วย 2 อัตรา
-ปริญญาตรีกลุ่มวิชาคหกรรม

13.ครูผู้ช่วย 2 อัตรา
-ปริญญาตรีกลุ่มวิชานาฏศิลป์

14.ครูผู้ช่วย 2 อัตรา
-ปริญญาตรีกลุ่มวิชาเกษตรกรรม

15.ครูผู้ช่วย 2 อัตรา
-ปริญญาตรีกลุ่มวิชาวัดผล

16.ครูผู้ช่วย 2 อัตรา
-ปริญญาตรีกลุ่มวิชาฟิสิกส์

17.ครูผู้ช่วย 2 อัตรา
-ปริญญาตรีกลุ่มวิชาเคมี

18.ครูผู้ช่วย 2 อัตรา
-ปริญญาตรีกลุ่มวิชาชีววิทยา

ผู้สมัครสอบต้องมีคุณวุฒิตรงตามที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
-มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่ ก.ค.ศ. รับรอง และกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย และมีคุณวุฒิปริญญาตรี กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขา วิชาเอกตามที่เปิดรับสมัครดังระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ซึ่งคุณวุฒิดังกล่าวต้องได้รับอนุมัตจากผู้มีอำนาจอนุมัติปริญญาตรีแล้วว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่หลังวันเปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้ายคือวันที่ 13 ธันวาคม 2565
-เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูออกให้โดยคุรุสภาตามพระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 และต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภาไม่หลังวัน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้ายคือวันที่ 13 ธันวาคม 2565 และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต้องมีอายุใช้ได้จนถึงวันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครวันที่ 6-13 ธันวาคม 2565

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"