สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครนักเรียนนายสิบตำรวจ 5,200 อัตรา

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ 5,200 อัตรา รับสมัครวันที่ 29 พฤศจิกายน – 19 ธันวาคม 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
บช.น. 700 อัตรา
ภ.1 550 อัตรา
ภ.2 370 อัตรา
ภ.3 480 อัตรา
ภ.4 390 อัตรา
ภ.5 440 อัตรา
ภ.6 500 อัตรา
ภ.7 300 อัตรา
ภ.8 200 อัตรา
ภ.9 350 อัตรา
บช.ตชด.700 อัตรา
บช.ก. 100 อัตรา
บช.ส. 100 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร
1.เป็นบุคคลภายนอก เพศขาย
2.วุฒิการศึกษา ม.6/ปวช. หรือเทียบเท่า
3.อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 27 ปีบริบูรณ์
4.ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 160 ชม. และรอบอกไม่น้อยกว่า 77 ชม.

วิชาที่สอบ
1.ทดสอบความรู้ความสามารถด้วยวิธีการสอบข้อเขียน จำนวน 150 ข้อ
1.1.ความสามารถทั่วไป
1.2.ภาษาไทย
1.3.ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
1.4..ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์เพื่อสำนักงาน
1.5.กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
1.6.สังคม วัฒนธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
2.ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 วิ่ง 1,000 เมตร และ ว่ายน้ำ 25 เมตร
กลุ่มที่ 2 ยืนกระโดดไกล, วิ่งเก็บของ ระยะทาง 10 เมตร และวิ่ง ระยะทาง 50 เมตร

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครวันที่ 29 พฤศจิกายน – 19 ธันวาคม 2565

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"