สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 20 อัตรา

สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 20 อัตรา รับสมัครวันที่ 1-23 กันยายน 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ 5 อัตรา
-เป็นผู้ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา คณิตศาสตร์และสถิติ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางประชากรศาสตร์
-เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ในระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า

2.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 5 อัตรา
-เป็นผู้ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์
-เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ในระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า

3.เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน 5 อัตรา
-เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา
-เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า

4.เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 3 อัตรา
-เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ในสาขาวิชาการบัญชีหรือสาขาวิชาการเงินเละการธนาคาร
-เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า

5.เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 2 อัตรา
-เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา
-เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือสูงกว่า

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครวันที่ 1-23 กันยายน 2565

ประกาศรับสมัคร – ลิงค์สำหรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"