กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครเลือกสรรพนักงานราชการ 45 อัตรา

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครเลือกสรรพนักงานราชการ 45 อัตรา

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 45 อัตรา รับสมัครวันที่ 5-7 มิถุนายน 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.นิติกร 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์

2.นักพัฒนาสังคม 6 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

3.นักสังคมสงเคราะห์ 4 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี ทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หรือ
-ได้รับปริญญาตรีสาขาวิชาอื่น และได้รับวุฒิปัตรผ่านการฝึกอบรม ตามมาตรฐานที่สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์กำหนด ซึ่งมีใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต

4.เจ้าพนักงานการเงินแถะบัญชี 17 อัตรา
-ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการปัญชี หรือการเงินและการธนาคาร

5.เจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

6.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 4 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา

7.พนักงานบริการ 3 อัตรา
-ได้รับประกาศนียปัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

8.ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์ 8 อัตรา
-ได้รับประกาศนียปัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครวันที่ 1-7 มิถุนายน 2565

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"