สำนักงานประกันสังคม รับสมัครสรรหาเลือกสรรพนักงานประกันสังคม 23 อัตรา

สำนักงานประกันสังคม รับสมัครสรรหาเลือกสรรพนักงานประกันสังคม 23 อัตรา

สำนักงานประกันสังคม รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม 23 อัตรา รับสมัครวันที่ 4-12 กรกฎาคม 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.นักจัดการลงทุนอาวุโส (ระดับ 4) 4 อัตรา
-ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
-เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาบริหารธุรกิจ บัญชี พาณิชยศาสตร์ การเงิน การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ ครุศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) ศึกษาศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) วิศวกรรมศาสตร์
-มีประสบการณ์ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป

2.นักจัดการลงทุน (ระดับ 3) 4 อัตรา
-ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
-เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาบริหารธุรกิจ บัญชี พาณิชยศาสตร์ การเงิน การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ ครุศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) ศึกษาศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) วิศวกรรมศาสตร์
-มีประสบการณ์ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ 4 ปีขึ้นไป

3.นักจัดการลงทุน (ระดับ 2) 2 อัตรา
-ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
-เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาบริหารธุรกิจ บัญชี พาณิชยศาสตร์ การเงิน การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ ครุศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) ศึกษาศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) วิศวกรรมศาสตร์
-มีประสบการณ์ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป

4.นักจัดการลงทุน (ระดับ 1) 1 อัตรา
-ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
-เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบริหารธุรกิจ บัญชี พาณิชยศาสตร์ การเงิน การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ ครุศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) ศึกษาศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) วิศวกรรมศาสตร์
-ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน (ถ้ามี) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

5.นักจัดการความเสี่ยงด้านการลงทุนอาวุโส (ระดับ 4) 2 อัตรา
-ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
-เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขานิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชี พาณิชยศาสตร์ การเงิน การเงินการธนาคาร การบริหารความเสี่ยง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมทางการเงิน เศรษฐศาสตร์ สถิติ ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ บริหารธุรกิจ) ศึกษาศาสตร์ (บริหารธุรกิจ คณิตศาสตร์) ศิลปศาสตร์ (สถิติ คณิตศาสตร์)
-มีประสบการณ์ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป

6.นักจัดการความเสี่ยงด้านปฏิบัติการอาวุโส (ระดับ 4) 1 อัตรา
-ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
-เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขานิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชี พาณิชยศาสตร์ การเงิน การเงินการธนาคาร การบริหารความเสี่ยง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมทางการเงิน เศรษฐศาสตร์ สถิติ ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ บริหารธุรกิจ) ศึกษาศาสตร์ (บริหารธุรกิจ คณิตศาสตร์) ศิลปศาสตร์ (สถิติ คณิตศาสตร์)
-มีประสบการณ์ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป

7.นักยุทธศาสตร์การลงทุนอาวุโส (ระดับ 4) 2 อัตรา
-ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
-เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาบริหารธุรกิจ บัญชี พาณิชยศาสตร์ การเงิน การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ ครุศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) ศึกษาศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) วิศวกรรมศาสตร์
-มีประสบการณ์ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป

8.นักวิเคราะห์การลงทุนอาวุโส (ระดับ 4) 1 อัตรา
-ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
-เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาบริหารธุรกิจ บัญชี พาณิชยศาสตร์ การเงิน การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ ครุศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) ศึกษาศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) วิศวกรรมศาสตร์
-มีประสบการณ์ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป

9.นักวิเคราะห์การลงทุน (ระดับ 2) 1 อัตรา
-ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
-เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบริหารธุรกิจ บัญชี พาณิชยศาสตร์ การเงิน การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ ครุศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) ศึกษาศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) วิศวกรรมศาสตร์
-มีประสบการณ์ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป

10.นักวิเคราะห์การลงทุน (ระดับ 1) 2 อัตรา
-ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
-เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาบริหารธุรกิจ บัญชี พาณิชยศาสตร์ การเงิน การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ ครุศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) ศึกษาศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) วิศวกรรมศาสตร์
-ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

11.นักบัญชีและประมวลผลการลงทุนอาวุโส (ระดับ 4) 1 อัตรา
-ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
-เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาการเงิน การเงินการธนาคาร การบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ (วิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
-มีประสบการณ์ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป

12.นักสารสนเทศด้านการลงทุน (ระดับ 3) 1 อัตรา
-ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
-เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาการเงิน การเงินการธนาคาร การบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ (วิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
-มีประสบการณ์ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ 4 ปีขึ้นไป

13.นักสารสนเทศด้านการลงทุน (ระดับ 2) 1 อัตรา
-ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
-เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาการเงิน การเงินการธนาคาร การบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ (วิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
-มีประสบการณ์ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป

การรับสมัครงาน
ส่งใบสมัครได้ทาง e-mail : [email protected] รับสมัครวันที่ 4-12 กรกฎาคม 2565

ประกาศรับสมัครใบสมัครคุณสมบัติ

หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"