กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายเเดน รับสมัครบุคคลภายนอก 100 อัตรา

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายเเดน รับสมัครบุคคลภายนอก 100 อัตรา

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายเเดน รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน 100 อัตรา รับสมัครวันที่ 27 มิถุนายน – 11 กรกฎาคม 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ครู (ปท 1) 100 อัตรา
ในสังกัดต่าง ๆ ของกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนดังนี้
1.กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 11 3 อัตรา
2.กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 12 6 อัตรา
3.กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 13 9 อัตรา
4.กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 14 5 อัตรา
5.กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 21 5 อัตรา
6.กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 22 6 อัตรา
7.กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 23 5 อัตรา
8.กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 24 5 อัตรา
9.กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 31 2 อัตรา
10.กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 32 7 อัตรา
11.กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 15 อัตรา
12.กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 34 15 อัตรา
13.กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 41 5 อัตรา
14.กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 43 7 อัตรา
15.กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 44 5 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร
1.ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตํารวจ ตาม ผนวก ก และผนวก ข ท้ายประกาศนี้
2.ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง และคุณสมบัติอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
-สําเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าตามที่คณะกรรมการข้าราชการตํารวจ (ก.ตร.) หรือสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือกระทรวงศึกษาธิการรับรองถ้ามีวุฒิการศึกษาสูงกว่าที่กําหนดจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้
-เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนในสังกัดกองบัญชาการตํารวจ ตระเวนชายแดนโดยใช้เวลาศึกษาในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน รวมไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือขณะเรียนในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนนั้น โรงเรียนได้โอนย้ายไปสังกัดส่วนราชการอื่นแล้ว โดยได้ศึกษา ต่อจนจบชั้นสูงสุด และผู้สมัครต้องมีภูมิลําเนาขณะเปิดรับสมัครอยู่ในพื้นที่ที่เปิดรับสมัครโดยต่อเนื่อง อย่างน้อย 1 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร
ในกรณีที่มีปัญหาในการพิจารณาคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งให้คณะกรรมการ ดําเนินการคัดเลือกพิจารณา โดยให้ถือว่าการวินิจฉัยเป็นที่สุด
3.ผู้สมัครต้องยินยอมให้มีการตรวจสอบค้นหาข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อนําไปใช้หรือเปิดเผย ข้อมูลประกอบการพิจารณาคุณสมบัติในการเข้ารับราชการตํารวจ หรือประกอบการพิจารณาการเข้าฝึกอบรมอื่น ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 4.สําหรับพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวชในศาสนาใด ๆ กองบัญชาการตํารวจ ตระเวนชายแดนไม่รับสมัครและไม่อนุญาตให้เข้าทําการคัดเลือก ตามความในข้อ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ฉบับลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2538 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายอํานวยการ 1 กองบังคับการ อํานวยการ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน อาคารจุลละพราหมณ์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร รับสมัครวันที่ 27 มิถุนายน – 11 กรกฎาคม 2565

ประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"