กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครเลือกสรรพนักงานราชการ 8 อัตรา

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครเลือกสรรพนักงานราชการ 8 อัตรา

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 8 อัตรา รับสมัครวันที่ 21-27 มิถุนายน 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.เจ้าพนักงานพัสดุ 5 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา

2.เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา

3.ช่างเจาะบ่อบาดาล 2 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา หรือ
-ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าซึ่งมีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติเกี่ยวกับการขุด เจาะ เป่าล้าง บำรุงรักษาบ่อน้ำบาดาล ไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากบุคคลหรือนิติบุคคลดังต่อไปนี้
-ผู้ได้รับหนังสือรับรองช่างเจาะน้ำบาดาลของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลที่ยังไม่หมดอายุ หรือ
-ข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาน้ำบาดาล หรือ
-ผู้ประกอบการหรือนิติบุคคลที่มีอาชีพเกี่ยวกับการเจาะบ่อบาดาล

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครวันที่ 21-27 มิถุนายน 2565

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"