สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 5 อัตรา

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 5 อัตรา รับสมัครวันที่ 25 เมษายน – 26 พฤษภาคม 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.เศรษฐกร 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
-มีความสามารถในการเขียน อ่าน พูด ภาษาอังกฤษได้
-มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้

2.นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชา บริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาการจัดการ หรือสาขาวิชาภาษา วรรณคดี
-มีความสามารถในการเขียน อ่าน พูด ภาษาอังกฤษได้
-มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้

3.นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
-มีความสามารถในการเขียน อ่าน พูด ภาษาอังกฤษได้
-มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้

4.นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์ หรือ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาการบัญชี
-มีความสามารถในการเขียน อ่าน พูด ภาษาอังกฤษได้
-มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้

5.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์
-มีความสามารถในการเขียน อ่าน พูด ภาษาอังกฤษได้
-มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครวันที่ 25 เมษายน – 26 พฤษภาคม 2565

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"