กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป 15 อัตรา

กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 15 อัตรา รับสมัครวันที่ 25-29 เมษายน 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.พนักงานบริการ (กำแพงเพชร) 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบได้ในระดับเดียวกัน (การศึกษานอกโรงเรียน)

2.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (จังหวัดฉะเชิงเทรา) 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการเงิน หรือ การบัญชี

3.นักพัฒนาสังคม (จังหวัดนราธิวาส) 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
-มีประสบการณ์การทำงานด้านเด็ก ไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีหนังสือรับรองประสบการณ์ แนบมาพร้อมใบสมัคร)

4.นักสังคมสงเคราะห์ (จังหวัดพิษณุโลก) 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

5.นักพัฒนาสังคม (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์) 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
-มีประสบการณ์ทำงานด้านการพัฒนาสังคม ไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีหนังสือรับรองประสบการณ์ แนบมาพร้อมใบสมัคร

6.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี) 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการเงิน หรือ การบัญชี

7.นักพัฒนาสังคม (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย) 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมวิทยา จิตวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หรือพัฒนาชุมชน
-มีประสบการณ์การทำงานด้านเด็กและเยาวชน ไม่น้อยกว่า 1 ปี (โดยมีหนังสือรับรองประสบการณ์ แนบมาพร้อมใบสมัคร)

8.พนักงานบริการ (สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี) 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบได้ในระดับเดียวกัน (การศึกษานอกโรงเรียน)

9.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท) 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการเงิน หรือ การบัญชี
-มีประสบการณ์การทำงานด้านการเงินและ ด้านการบัญชี ในหน่วยงานภาครัฐ ไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีหนังสือรับรองประสบการณ์ แนบมาพร้อมใบสมัคร)

10.พี่เลี้ยง (จังหวัดชลบุรี) 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน (การศึกษานอกโรงเรียน)

11.นักพัฒนาสังคม (จังหวัดหนองคาย) 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
-มีประสบการณ์ทำงานด้านเด็กและเยาวชน หรือ ด้านการพัฒนาสังคม ไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีหนังสือรับรองประสบการณ์และแฟ้มผลงาน (Portfolio) แนบมาพร้อมใบสมัคร)

12.พี่เลี้ยง (จังหวัดกาญจนบุรี) 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบได้ในระดับเดียวกัน การศึกษานอกโรงเรียน)
-อายุ 20 – 45 ปี

13.นักพัฒนาสังคม (จังหวัดเชียงราย) 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาพัฒนาสังคม

14.เจ้าหน้าที่ธุรการ (จังหวัดเชียงราย) 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี

15.พนักงานบริการ (จังหวัดอุดรธานี) 1 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

การรับสมัครงาน
ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) รับสมัครวันที่ 25-29 เมษายน 2565

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"