สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตรา รับสมัครบัดนี้ถึง 19 เมษายน 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

2.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชา บริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาคณิตศาสตร์และสถิติ หรือ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางรัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางสถิติ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางสถิติประยุกต์

3.นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

4.นักวิชาการยุติธรรม 2 จำนวน
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาการบริหารงานยุติธรรม หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางรัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางสังคม สงเคราะห์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

5.เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา
-มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office (Word และ Excel)

การรับสมัครงาน
ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) มาที่ กลุ่มงานสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง (นางสาวปริญญาภรณ์ ปรีดีชม) กองบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม อาคารกระทรวงยุติธรรม ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 (สมัครสอบลูกจ้างชั่วคราว) รับสมัครบัดนี้ถึง 19 เมษายน 2565

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"