สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร รับสมัครคัดเลือกช่วยปฏิบัติราชการ 50 อัตรา

สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ 50 อัตรา รับสมัครวันที่ 28 มีนาคม – 8 เมษายน 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.พยาบาลวิชาชีพ 7 อัตรา
-วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ให้ได้รับค่าตอบแทนชั่วโมงละ 200 บาท ปฏิบัติงานวันละไม่เกิน 8 ชั่วโมง

2.พนักงานช่วยงานด้านสาธารณสุข 25 อัตรา
-วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางจิตวิทยา หรือทางสุขศึกษา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ให้ได้รับค่าตอบแทนวันละ 750 บาท เดือนละไม่เกิน 25 วัน

3.พนักงานช่วยงานด้านธุรการ 18 อัตรา
-วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ให้ได้รับค่าตอบแทนวันละ 500 บาท หรือ 620 บาท เดือนละไม่เกิน 25 วัน

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักอนามัย ชั้น4 อาคารธานีนพรัตน์
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานครหรือทาง รับสมัครวันที่ 28 มีนาคม – 8 เมษายน 2565

สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร รับสมัครคัดเลือกช่วยปฏิบัติราชการ 50 อัตรา เว็บไซต์ข่าวรับสมัครงานราชการล่าสุด

ใบสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"