กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ รับสมัครนพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ รับสมัครนพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา รับสมัครบัดนี้ถึง 16 สิงหาคม 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
เจ้าหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปค) 2อัตรา
-สัญชาติไทย
-สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จํากัดสาขา
-มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดีมาก สามารถอ่าน แปล เขียน ติดต่อสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้
-มีทักษะการคิด วิเคราะห์ และความสนใจเกี่ยวกับเอเปค และ/หรือ ประเด็นตด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจระหว่างประเทศ เป็นต้น
-สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้ (Word, Excel, PowerPoint)
หากมีความสามารถในการทํา Presentation ผลิตคอนเทนต์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีทัศนคติที่ดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการสื่อสารและการติดต่อประสานงาน มีความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทน ทํางานเป็นทีม และทํางานภายใต้ความกดตันได้
-สามารถทํางานที่ต่างจังหวัด และปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้เมื่อจําเป็น

การรับสมัครงาน
สมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ รับสมัครบัดนี้ถึง 16 สิงหาคม 2564

ประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"