กรมการจัดหางาน รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเงินนอกงบประมาณ 53 อัตรา

กรมการจัดหางาน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ 53 อัตรา รับสมัครวันที่ 2-6 สิงหาคม 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.นักวิชาการแรงงาน (ปริญญาตรี ) 7 อัตรา (ปฏิบัติหน้าที่ส่วนกลาง)
-เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาและมีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

2.เจ้าพนักงานแรงงาน (ปวส.) 43 อัตรา (ปฏิบัติหน้าที่ส่วนกลาง)
-เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้และมีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

3.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปวส.) 3 อัตรา (ปฏิบัติหน้าที่ส่วนกลาง)
-เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้สาขา/วิชาเอก การบัญชี การเงินการธนาคาร การตลาด การขาย การจัดการ เลขานุการ และมีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดีและจะต้องมีการค้้าประกันด้วยตัวบุคคลหากได้ปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าว

การรับสมัครงาน
ส่งใบสมัครทางไปรษณ์ (EMS) รับสมัครวันที่ 2-6 สิงหาคม 2564

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"