มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย 17 อัตรา

มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครสอบแข่งขันบุคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) สายปฏิบัติการ 17 อัตรา รับสมัครวันที่ 16-30 เมษายน 2564

1.พยาบาล ระดับปฏิบัติการ 3 อัตรา
– สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางการพยาบาล และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ การผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

2.บรรณารักษ์ ระดับปฏิบัติการ 14 อัตรา
– สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทาง บรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศึกษา บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และ สารนิเทศศาสตร์
– สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทาง บรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศึกษา บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และ สารนิเทศศาสตร์

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 อาคารวิทยบริการและบริหาร รับสมัครวันที่ 16-30 เมษายน 2564

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"